среда, 7. новембар 2012.

Tri književna konkursa

„NAJKRAĆE PRIČE 2012”

Iz­da­vač­ka ku­ća „Al­ma” pri­pre­ma zbo­r­nik pri­ča pod na­zi­vom „Naj­kra­će pri­če 2012”. Na kon­kurs se ša­lju do tri neo­bja­vlje­ne pri­če, ne du­že od 30 re­do­va (1800 zna­ko­va, pri če­mu se i raz­mak iz­me­đu re­či ra­ču­na kao znak). Ne­ma ni­ka­kvih te­mat­skih ili žan­rov­skih ogra­ni­če­nja. Kon­kurs ne­ma tak­mi­čar­ski ka­rak­ter – ne­ma po­bed­ni­ka, na­gra­da i sl. Pri­če uvr­šte­ne u zbo­r­nik ne­će se ho­no­ri­sa­ti. Pri­če se pot­pi­su­ju ime­nom i pre­zi­me­nom. Po­želj­no je na­ve­sti i osnov­ne po­dat­ke o auto­ru (da­tum i me­sto ro­đe­nja, za­ni­ma­nje, knji­žev­ni rad, sa­rad­nja sa ča­so­pi­si­ma, ob­ja­vlje­ne knji­ge, adre­sa, te­le­fon, e-mail adre­sa...).
Ra­do­vi se ša­lju na adre­su:

„Alma”
Molerova 62-A
11000 Beograd

ili elektronskom poštom na adresu: izdavackakuca.alma@yahoo.com

Kon­kurs je otvo­ren do 15. de­cem­bra 2012. go­di­ne. U martu 2013. go­di­ne bi­će ob­ja­vljen zbo­r­nik naj­lep­ših ostva­re­nja pri­sti­glih na kon­kurs.
Sve in­for­ma­ci­je o kon­kur­su, auto­ri­ma za­stu­plje­nim u zbor­ni­ku, pred­sta­vlja­nju knji­ge i sl. bi­će ob­ja­vlje­ne na saj­tu www.alma.rs  iwww.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa (uključujući i zbornik s XI konkursa za najkraću kratku priču – „O malim i velikim stvarima“).


 Књижевни клуб "Велимир Рајић" из Алексинца расписује књижевни конкурс за поезију у две категорије. 
Прва категорија: За најбољи сонет на тему "О СРЕЋИ СВОЈОЈ ЧОВЕК ВАЗДА СНИВА" (В.Рајић), за коју ће бити додељена плакета Велимир Рајић.
Друга категорија: За најбољу песму на слободну тему, форма по избору, до 40 стихова, за коју ће бити додељена прва, друга и трећа награда.
За обе категорије услови конкурса су: Једна песма / сoнет / у 3 примерка, са решењем шифре у посебној коверти. Један аутор може конкурисати највише са по једном песмом у обе категорије и само под једном шифром. Такође, не би требало да нaм достављате песме са којим сте досад учествовали на нашим конкурсима или маратонима.

Молимо све учеснике конкурса да се придржавају правила како нас не би довели у ситуацију да радове елиминишемо из такмичења за награде. КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 1. НОВЕМБРА 2012. до 1. ФЕБРУАРА 2013. године.

За ближе информације обратити се на телефон 064-321-61-03

Радове слати на адресу: Књижевни клуб "Велимир Рајић" ул. Душана Тривунца 15 18220 Алексинац Додела награда биће на Песничким сусретима у мају 2013. у Алексинцу.
 

Нема коментара:

Постави коментар